Sarah Orne Jewett House

Plein Air Day at the Eustis Estate